ADVIES BIJ REORGANISATIE

Veel bedrijven krijgen er een keer mee te maken: reorganisatie. Voor de ondernemingsraad is een reorganisatie vaak lastig. Niet alleen de technische kant, maar ook gevoelsmatig. Als OR moet je adviseren over het wel of niet ontslaan van je collega's. En zo ja, hoeveel collega's dan en van welke afdeling? Hierbij komt dikwijls een geheimhoudingsplicht. Alles bij elkaar geen gemakkelijke klus voor de OR. De OR kan op zo'n moment deskundige hulp goed gebruiken.

 

WAAR MOET DE OR OP LETTEN BIJ REORGANISATIE?
De Wet op de Ondernemingsraden geeft geen checklist bij reorganisatie. In de praktijk is het volgende belangrijk:

 • Waar ligt het probleem? Wat is de oorzaak van de verslechterende situatie?

 • Check of er een noodzaak is om te reorganiseren

 • Adviseer en denk mee over de deskundigen die de ondernemer wil inschakelen

 • Win als OR deskundig advies in

 • Check of er alternatieven zijn of bedenk deze zelf

 • Check de financiële situatie en vraag om stukken van de accountant

 • Wat zijn de toekomstverwachtingen na reorganisatie?

 • Moeten de vakbonden erbij worden betrokken?

 • Is er een cao van toepassing waarin staat wat te doen bij reorganisatie?

 • Wat zijn de gevolgen voor het personeel?

 • Welke maatregelen worden genomen om de gevolgen voor het personeel op te vangen?

 • Wie neemt het werk over van collega's die worden ontslagen?

 • Zijn er andere contracten die eerst kunnen worden beëindigd, bijvoorbeeld met zzp'ers of andere ingehuurde externen?

 • Kunnen collega's worden herplaatst?

 • Het SOCIAAL PLAN: een (langere) opzegtermijn, de ontslagvergoeding, vrijstelling van werkzaamheden, solliciteren in werktijd, outplacement, budget voor opleidingen, vergoeding van kosten voor juridisch advies, opheffen non-concurrentiebeding en kwijtschelden studiekosten

 • Besteed aandacht aan de collega's die niet ontslagen worden. Let op taakvermeerderingen en onrust.

Elk bedrijf is uniek. Bovenstaande checklist is een algemene leidraad. Afhankelijk van de situatie, zal de OR verder moeten doorvragen bij de ondernemer en zijn invloed op het besluit kunnen uitoefenen via stakeholders als toezichthoudende organen en achterban.

 

Adviseren bij reorganisatie lastig?
KIHR helpt de OR graag.

We kunnen een vaste prijs afspreken, of - als je dat liever hebt - afspreken dat ik een nota opstel op basis van de tijd die ik eraan heb gewerkt. Mijn uurtarief is € 80,00 exclusief btw. Het kennismakingsgesprek is gratis.

 

Advies geven over reorganisatie is een lastige klus. De OR kan op zo'n moment deskundige hulp goed gebruiken.