Or-reglement in gewone taal

Een OR-reglement in begrijpelijke taal is belangrijk! Alleen als je snapt wat er staat, kun je de verplichtingen van de ondernemingsraad goed uitvoeren. Lees hier hoe een OR-reglement leesbaar kan worden gemaakt.

Elke ondernemingsraad moet een OR-reglement hebben. Dat is een wettelijke verplichting. Een goed reglement opstellen is geen eenvoudige klus. De SER geeft op zijn website een heel goed voorbeeldreglement met uitgebreide toelichting. Voordat je dit reglement kan gebruiken, moet je jezelf de vragen stellen: past het voorbeeldreglement van de SER bij mijn OR? Begrijp ik precies wat er in het reglement staat? Meestal is het antwoord "nee".

OR-reglement begrijpelijk maken
De Wet op de Ondernemingsraden noemt een aantal zaken die de ondernemingsraad in het OR-reglement moet regelen. Dit zijn bijvoorbeeld de manier waarop de OR-verkiezingen worden georganiseerd, hoe en wanneer de ondernemingsraad zijn jaarverslag bekend maakt, of het aantal OR-leden dat aanwezig moet zijn om een geldige vergadering te houden. In de wet staan verschillende artikelen over deze onderwerpen. Met draken van zinnen, die je twee keer of meer moet lezen om te begrijpen wat je moet doen.

Wat leest makkelijker?
A) " De ondernemingsraad bepaalt na overleg met de ondernemer de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De secretaris van de ondernemingsraad doet van een en ander mededeling aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties. Tussen het doen van deze mededeling en de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen ten minste dertien weken." Of:
B) "
Minstens drie maanden voordat de verkiezingen plaatsvinden, overlegt de ondernemingsraad met de bestuurder over de datum van de verkiezingen. Na dit overleg stelt de ondernemingsraad de datum vast. De secretaris van de ondernemingsraad deelt de datum van de verkiezingen zo snel mogelijk daarna mee aan de bestuurder, aan de medewerkers en aan de werknemersorganisaties."

Nog een voorbeeldje:
A) "Kiesgerechtigd zijn de personen die op de verkiezingsdatum gedurende ten minste zes maanden in de onderneming werkzaam zijn." Of:
B) "Als je minstens zes maanden in de onderneming werkzaam bent, heb je het recht om een lid van de ondernemingsraad te kiezen."

Het kost wat tijd, maar het is dus mogelijk om een OR-reglement leesbaar te maken. Als je begrijpt wat in het OR-reglement staat, kun je de werkzaamheden van de OR op een goede manier uitvoeren.


Maatwerk en up-to-date
Iedere ondernemingsraad heeft zijn eigen bijzonderheden. Het OR-reglement zou daarom ook bijzonder moeten zijn. Het OR-reglement kan op maat worden gemaakt voor de ondernemingsraad. Denk eens na over wat er in het voorbeeldreglement van de SER staat over de zittingstermijn van een OR-lid: "De leden van de ondernemingsraad treden om de ... jaar tegelijk af." "De aftredende leden zijn direct herkiesbaar." De standaard zittingsduur van de OR is volgens de wet drie jaar. Past dit bij jouw OR en jouw organisatie? Hoe vaak wil je dat OR-leden opnieuw gekozen kunnen worden? 1x, 2x of meer? En wat als een OR-lid al 9 jaar in de ondernemingsraad heeft gezeten: hoe lang moet deze persoon wachten totdat zij/hij opnieuw kandidaat kan zijn in een verkiezing?

In veel reglementen staat "De verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke stemming." Dit betekent met papier en een rood potlood. Past zo'n verkiezing met stemhokjes bij jullie organisatie? Heb je al eens gedacht aan digitaal stemmen? Als je je collega's digitaal wil laten stemmen, moet je het OR-reglement een update geven.

Voldoende vragen dus om over na te denken als je een OR-reglement update.
Waarom zou je jezelf al die vragen stellen? Om een antwoord te hebben als er iets ongewoons gebeurt, zoals het OR-lid dat na een maximale zittingsduur nog een keer in de OR wil. Een goed OR-reglement geeft duidelijkheid en voorkomt willekeur.

 

Geen tijd om zelf het OR-reglement begrijpelijk te maken?
KIHR doet het graag voor je.

We kunnen een vaste prijs afspreken, of - als je dat liever hebt - afspreken dat ik een nota opstel op basis van de tijd die ik eraan heb gewerkt. Mijn uurtarief is € 80,00 exclusief btw. Het kennismakingsgesprek is gratis.

 

Vergroot de kwaliteit van de OR door afspraken goed vast te leggen